برای دانلود فایل راهنمای بازیهای زیر،روی لوگو آنها، کلیک کنید.

فایل راهنمای بازی کالیکو

فایل راهنمای بازی معبد الدورادو

فایل راهنمای بازی عصر حجر

فایل راهنمای بازی پادشاه توکیو

فایل راهنمای بازی میکرو ماکرو

فایل راهنمای بازی قلعه‌های برگاندی

فایل راهنمای بازی ساگرادا(پایه)

فایل راهنمای بازی ساگرادا(اکسپنشن)